​ 

ตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


1 เตรียมที่ดินก่อนก่อสร้าง


นาสินทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ให้บริการสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้าในเขต ภาคเหนือตอนบน นอกเหนือจากนี้อาจจะมีค่าขนส่งตามความเป็นจริง

ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่ดินต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้ และมีสายเมนไฟฟ้า-ประปาผ่านหน้าที่ดิน

ลูกค้าต้องเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปปลูกสร้าง เช่น ถมที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ขุดตอไม้ ตัดต้นไม้ รวมถึงอาจจะต้องรื้อรั้วหรือกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน ต้องมีพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่พักของคนงาน และเป็นที่เก็บ ที่กองวัสดุก่อสร้าง ตลอดงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ที่ดินต้องมีการขออนุญาตผ่านทางเข้า-ออก หรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้า-ออก ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

©Copyright TANASINTAWEESUB Company limited, 2016. All rights reserved.